Description

13.001.011
NBH Dried Day Lily (Jin Zhen Cai)
50x150g . China